اینجا خبری نیست نیا می‌کشنت

 

ما مساله های اجتهادی داریم

در بحث و جدل کمی زیادی داریم

با این که تو قطب عالم امکانی

ما چشم به قطب اقتصادی داریم


بی چون و چرا چون و چرا می‌کشنت

مانند تمام اولیا می‌کشنت

ما از سر تفریح دعا می‌خوانیم

اینجا خبری نیست نیا می‌کشنت


از کتاب ضد انتزار

Continue Reading

ما چوب حماقت شما را خوردیم

عمری‌ست که آواره دشتی آقا

رفتی و دوباره برنگشتی آقا

شاید که تو آمدی و دیدی خوابیم

از خیر تماممان گذشتی آقا


ما چوب حماقت شما را خوردیم

محصول دیانت شما را خوردیم

ای مردم کوفه از شما ممنونیم

ما نان خیانت شما را خوردیم


تا وقت رسیدن تو بازی بکنیم

در گفتن حق روده درازی بکنیم

بد نیست کمی تهاجم فرهنگی

تا روی زمین زمینه سازی بکنیم


از کتاب ضد انتزار

Continue Reading

ضد انتزار

ضد انتزار

شعبان گذشته جایتان خالی بود

ما شربت دیر آمدنت را خوردیم

********

یک هفته پس از نیمه شعبان باید

لیوان شکسته از زمین جمع کنیم

*********

این کتاب حاوی پنجاه و دو رباعی می باشد

Continue Reading