ضد انتزار

ضد انتزار

شعبان گذشته جایتان خالی بود

ما شربت دیر آمدنت را خوردیم

********

یک هفته پس از نیمه شعبان باید

لیوان شکسته از زمین جمع کنیم

*********

این کتاب حاوی پنجاه و دو رباعی می باشد

Continue Reading