با خواندن شعر اخوان فهمیدم / امسال زمستان بدی در را ه است

هم دشمن جهل و بی سوادی بودی

هم صاحب اخلاق جهادی بودی

من عاشق چشم های سبزت بودم

افسوس که احمدی نژادی بودی

_________________

هر چند که دل نبسته ای خواهی شد

بیچاره تو دل شکسته ای خواهی شد

یک بوسه به ماشین شما چسباندم

جزو شهدای هسته ای خواهی شد

_________________

با ذهنیت خسته بخندی طنز است

آهسته و پیوسته بخندی طنز است

من با دهن بسته بگویم شعر است

تو با دهن بسته بخندی طنز است

_________________

کولاک یخ نابلدی در راه است

سرمای شدید بی حدی در راه است

با خواندن شعر اخوان فهمیدم

امسال زمستان بدی در را ه است

_________________

Continue Reading

از نیت هر کسی خدا با خبر است / مداح برای پا کتش می خواند

با اینکه نرفته در کتش می خواند

به خاطر پول ژا کتش می خواند

از نیت هر کسی خدا با خبر است

مداح برای پا کتش می خواند

_________________

دنبال خودم و گرنه بر می گشتم

در گیر مدم و گرنه بر می گشتم

دشنام بده اثر گذار است آقا

من حر نشدم و گرنه بر می گشتم

_________________

گفتند که با اهل حرم خواهی رفت

در روز دهم بدون غم خواهی رفت

انگار که در غروب هر عاشورا

خورشید که میرود تو هم خواهی رفت

_________________

Continue Reading

قابیل به حج رفت خدا رحم کند

کردیم غلط به کوفه خواهیم رسید

در آخر خط به کوفه خواهیم رسید

شش گوشه کربلا به ما می گوید

از چهار جهت به کوفه خواهیم رسید

_________________

حاجی به زمین و به زمان گیر نده

در راه خدا به این و آن گیر نده

با نیت پوشاندن کوتاهی هات

به دامن کوتاه زنان گیر نده

_________________

خود را يل و قهرمان اين نسل کند

جنس بدلی ر ا الکی اصل کند

از وصله پيراهن او پيدا بود

مي خواست خودش را به علی وصل کند

_________________

پاتیل به حج رفت خدا رحم کند

قابیل به حج رفت خدا رحم کند

رادار ابابیل نما ساخته است

با فیل به حج رفت خدا رحم کند

_________________

Continue Reading