ضد انتزار

ضد انتزار

شعبان گذشته جایتان خالی بود

ما شربت دیر آمدنت را خوردیم

********

یک هفته پس از نیمه شعبان باید

لیوان شکسته از زمین جمع کنیم

*********

این کتاب حاوی پنجاه و دو رباعی می باشد

Continue Reading

کلمات موجی

کلمات موجی

کلمات موجی درباه جنگ است که حاوی پنجاه و نه رباعی می باشد

********

از جنگ اگر سوال سختی دارید

از جبهه نرفته ها بپرسید فقط

********

تا پاک کند خیانتش را در جنگ

هی سنگ مزار شهدا را می شست

Continue Reading